sinavSINAV SAYILARI İLE İLGİLİ RESMİ YAZI VE AÇIKLAMALAR:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 16/09/2017 tarihinde 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı değişiklikle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiştir. Bu değişiklikler Yargı Kararları gereği ve Kanun Hükmünde Kararnameler neticesinde gündeme gelmiştir. 74 Maddeden meydana gelen değişiklik yazısında biz Almancacıları ilgilendiren kısım özellikle YAZILI veya diğer adıyla SINAV olan kısım olmuştur.

32. maddeden 40. maddeye kadar olan kısım hala yazılı ve uygulamalı sınav karmaşası yaşayan müdürlere umarım çare olur. Ayrıca aynı şekilde 2016 yılında Antalya'da yapılan Hizmetiçi Eğitiminde Uygulamalı Sınavlar ile ilgili Daire Başkanının yapmış olduğu açıklamayı videoya kaydedenlerin gönderdiği Video (Aşağıda) ve Resmi Yazı da burada sizlere sunulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, yargı kararları gereği, Bakanlığımızın merkez teşkilatı öğretim birimleri ile taşra teşkilatının görüş ve önerileri, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki şefliklerin oluşumu, görev ve sorumlulukları hakkındaki yargı kararı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitim kurumlarımızdaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilerek özellikle Yönetmeliğin; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakil-geçişlere ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırmış, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır.

“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile:

 1. Yönetmeliğin Dayanak maddesine; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eklenmiştir.
 2. Tanımlar maddesine; “Kurum” tanımı eklenmiştir. Ayrıca, “Yüz yüze eğitim”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları”, “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu”, “Özel eğitim sınıfı” ve “Destek eğitim odasının” tanımı yapılmıştır.
 3. Ortaöğretim kurumlarına; “Özel eğitim meslek liselerinin” oluşumu eklenmiştir.
 4. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının amacı, günün gelişen şartlarına göre güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim etkinlikleri, , günün gelişen şartlarına göre güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.
 6. Ders süresi ve günlük çalışma saatleri kapsamında, yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabileceği hükme bağlanmıştır.
 7. Öğretim programı hazırlanan dersin e-Okul sistemine işlenmesi Bakanlıkça yürütüleceğinden “bilgi için” ifadesi madde hükmünden çıkarılmıştır.
 8. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin hükümlere açıklık kazandırılmıştır.
 9. Okullardaki kitap seçimi ve sisteme girilmesine ilişkin yoğunluğun azaltılması için süre şubat ayını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
 10. Haftalık ders programının hazırlanması aşamasında, bayan öğretmenlerimizin süt izin sürelerinin dikkate alınması sağlanmıştır.
 11. Mesleki ve teknik alan dal derslerinde çerçeve öğretim programlarında modüllere ait bireysel öğrenme materyalleri, eğitim araç ve gereçlerinin kullanılacağı belirtilmiştir.
 12. Okul spor kulüplerinin Dernekler Yönetmeliği hükümlerine kurulabileceği belirtilmiştir.
 13. Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan eğitim kurumlarına görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri de dâhil edilmiştir.
 14. Açık öğretim kurumlarının yer aldığı madde hükümlerine Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi de dâhil edilmiştir.
 15. “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler” şeklindeki ifade, “özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler” şeklinde düzenlenmiştir.
 16. “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun görevlerini yürütürken dikkate alacakları hususlara, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirilmelerine, 3 aylık sürenin 6 ay olarak uygulanmasına ve Türk Ceza Kanununun 102-105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanların yerleştirilmelerine açıklık getirilmiştir.
 17. Güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler; spor liselerine ise millî sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencilerinin; bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında nakilleri “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu” marifetiyle yapılacaktır.
 18. “Kontenjan belirleme” maddesine “özel program ve proje uygulayan okullar” da eklenmiştir.
 19. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, taşınacak öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
 20. Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek alanı ve dalına yönlendirilmesinde öğrencilerin yetenekleri, sağlık ve engel durumları ile özellikleri dikkate alınacağı, bu öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisi ve öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun kararı doğrultusunda alan ve dal tercihi yapmalarının sağlanacağı hükmü getirilmiştir.
 21. Öğrencilerin geç gelmeyi alışkanlık hâline getirmelerini önlemek amacıyla, her beş defa geç kalmanın yarım gün devamsızlıktan sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.
 22. Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanların, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri yanında tam teşekküllü özel hastanelerden alacakları raporların da geçerli olması sağlanmıştır.
 23. Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devamsızlığı 60 gün kapsamına alınmıştır.
 24. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemeyecek ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirileceklerdir.
 25. Öğrenim hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek gönderilecekleri açık öğretim liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine “Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi” de eklenmiştir.
 26. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerinin, Talim ve Terbiye Kurulunun 29 Temmuz 2015 tarihli ve 66 sayılı Kararı’na göre gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
 27. Sınıf kontenjanları belirlenirken, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda kontenjanın 25’ten fazla olamayacağı hükmü getirilmiştir.
 28. Nakil ve geçiş başvurusunun, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta içinde yapılamayacağı, özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlamanın uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.
 29. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilecektir.
 30. e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvurularının her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilme işleminde; tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerde bu süre dikkate alınmayacaktır.
 31. Staj çalışmaları da not ile değerlendirilmesi hükmü getirilmiştir.
 32. “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı” ifadesi, yanlış anlama ve uygulamalara yol açtığından madde hükmünden çıkarılarak söz konusu fıkra “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır.” şeklinde düzenlenmiştir.
 33. Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavlarından sadece biri ortak yapılacak ve ortak değerlendirilecek, kaçıncı sınavın ortak yapılacağı sene başı zümre öğretmenler kurulunca belirlenecektir.
 34. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliğinin giderilmesi öngörülmüştür.
 35. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.
 36. Yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 37. Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılması hükmü getirilmiştir.
 38. Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır.
 39. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının öğrenciye duyurulmasındaki 10 günlük süre, öğretmen/öğretmenlerin daha sağlıklı değerlendirme yapabilmesi amacıyla süre 10 iş günü olarak düzenlenmiştir.
 40. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile dönem puanı değerlendirmelerinde yer alan “yazılı sınav” ifadesi, yanlış anlama ve uygulamalara neden olduğundan “yazılı” kelimesi madde hükümlerinden çıkarılmıştır ve ifadeler “sınav” şeklinde düzenlenmiştir.
 41. Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında birinci dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilecektir.
 42. Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılacağı, okutulan derslerin puanlarının e-Okul Sistemine işleneceği ve öğrencinin okutulmayan derslerden muaf tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.
 43. Sorumluluk sınavları; son sınıf öğrencilerinin mağduriyetini gidermek amacıyla birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde yapılacaktır.
 44. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamına “hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı” ile “tarım” alanları da dâhil edilmiştir.
 45. Düzenlenecek diplomalara, daha önce bitirdiği ortaokul /imam hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumunun adının da yazılması şartı getirilmiştir.
 46. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarına “Bu diploma sahibi 3795 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre eğitimini aldığı alan/dalda Teknisyen unvanını kazanmıştır.” ifadesi yazılacaktır. Daha önceki mezunlara da talep etmeleri hâlinde diploma veya belgenin arkasına aynı ifade yazılacaktır.
 47. Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabileceklerdir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılacaktır.
 48. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezunlara verilen belgelerde kullanılan “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi” ifadesi yerine, Talim ve Terbiye Kurulunun kararı gereği “Türkiye Yeterlilik Çerçevesi” ifadesi kullanılacaktır.
 49. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını, müdür gibi valilikçe belirlenen mesai saatleri içinde ve görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdüreceklerdir.
 50. İşletmelerdeki mesleki eğitimde işyerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilecektir.
 51. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında oluşturulacak şeflik ve şeflerin görevlendirilmesi, şeflik görevinin sona ereceği hâller, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlara ilişkin hükümler yargı kararı gereğince yeniden düzenlenmiştir.
 52. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında; alan öğretmenleri arasından Yönetmeliğe eklenen “EK-5 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu” kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 53. “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88 inci madde hükümlerinde; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla “ek ders” ifadesindeki “ek” kelimesi çıkarılarak değişiklik yapılmıştır.
 54. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla nöbet başlama ve bitiş süreleri 30 dakikaya kadar çıkarılabileceği hususu hükme bağlanmıştır.
 55. Okulun düzen ve disiplinini sağlamak amacıyla nöbetçi öğretmenin çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın öğrencilerinin etüt çalışması yapması sağlanmıştır.
 56. “Belletici öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 92 nci madde hükmü, 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğindeki aynı konudaki hüküm esas alınarak düzenleme yapılmıştır.
 57. Tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılması amaçlanmıştır.
 58. Bakanlığın diğer mevzuat hükümleriyle aynı ifadeleri taşıması amacıyla; Yönetmeliğin 109 uncu maddesindeki “Öğretmenler kurulu”, 110 uncu maddesindeki “Sınıf veya şube öğretmenler kurulu”, 111 inci maddesindeki “Zümre öğretmenler kurulu”, 112 nci maddesindeki “Okul zümre başkanları kurulu”, 113 üncü maddesindeki “İlçe zümre başkanları kurulları” ve 114 üncü maddesindeki “İl zümre başkanları kurullarındaki ifadeler güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.
 59. Okullarda, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve toplum hizmeti görevlerini yürütmek üzere sosyal etkinlikler kurulu oluşturulacağı hükme bağlanmıştır.
 60. Uygulamanın toplum tarafından fark edilmesinin öğrenciyi ceza gerektiren davranıştan caydıracağı amaçlanarak, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca öğrenciye verilecek kınama cezası yerine MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından birinin verilmesi hükmü getirilmiştir.
 61. Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve / veya tahrip etmek eylemi, okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır.
 62. Olumsuz davranış ve aynı ortamdaki arkadaşlarının psikolojisi etkilendiğinden dolayı; kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek eylemi, okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır.
 63. Pansiyonlarda düzen ve disiplini sağlamak amacıyla; disiplin olayının meydana geldiği pansiyonun bağlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilmesi, kararın öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi hususu hükme bağlanmıştır.
 64. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanması hususu hüküm altına alınmıştır.
 65. Disiplin cezası uygulanmayacak öğrenciler hükmüne, otizme sahip öğrenciler de dâhil edilmiştir.
 66. Yaptırım gücünün artırılması amacıyla; okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için bu süre özürsüz devamsızlıktan sayılacaktır.
 67. Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılacağı hükmündeki mevzuat adı güncellenmiştir.
 68. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanmıştır.
 69. Burs, yatılılık ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemler 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür hükmündeki mevzuat adı güncellenmiştir.
 70. Güvenli okul ortamının sağlanması kapsamına öğretmenler de dâhil edilmiştir.
 71. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre görev yapmakta olan şeflerin görevi, görevlendirme süresi sona erinceye kadar devam edeceği hususunda geçici madde düzenlenmiştir.
 72. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama sınıflarında görevli atölye şeflerinin görevleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona ereceği hususunda düzenlenen geçici maddeye fıkra eklenmiştir.
 73. Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararı esas alınarak; Yönetmelikteki “resim” ifadeleri “görsel sanatlar” olarak değiştirilmiştir.
 74. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uygunluğu esas alınarak; Yönetmeliğin farklı maddelerinde geçen “Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler”, “Özel eğitim gerektiren öğrenciler” ve “Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler” ifadeleri “Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler” olarak değiştirilmiştir.
 75. yazili ve uygulamali sinavlar

   

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.