Dostlar,

Uzun süredir, yani Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği çıktığından beri, tam anlamıyla anlaşılamayan, bunun neticesinde de, hemen hemen tüm illerimizde farklı uygulamalara ve kaosa uğrayan UYGULAMA SINAVI bilmecesi, bu sene de gündemde. Bu arada Uygulama Sınavı Değerlendirme Ölçeğini de yazının sonuna ekledim.

Gelin şu durumu beraber inceleyelim. 

28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında, daha önce yayınlanmış olan yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik ve düzeltmelere gidildi.

Bizi ilgilendiren (Uygulama Sınavı açısından) madde 16. Madde ve düzeltmeyi şu şekilde yapmış:

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

 

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

 

“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”

 

Gerek Yönetmelikteki değişiklikten anlaşılan, gerekse aşağıda resmini koyduğum Ortaöğretim Genel Müdürümüz Ercan TÜRK’ün tüm il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede ve yine geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan çalıştaylarda bu konu açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

Burada şu karmaşayı önce bir açıklığa kavuşturalım. Bizden istenen yazılı sayısının adedi ve uygulama şekli. Yönetmelikte diyor ki: Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır.” Yani önemli olan da bu. Biz sene başında Zümre Öğretmenleri Toplantısında her dönem için kaç adet sınav yapacağımızı belirliyoruz. Yine Yönetmelik diyor ki: “(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”

Yani, sınavın biri kesin olarak açık uçlu olacak. Diğeri de zümrede alınan sınav şekline göre değişebilir.

 

Sıra geldi bizim yapmamız gerekenlere. Eğer sene başı zümresinde 2 sınav kararı almışsak, biz 2 sınav notu vereceğiz. Bunun yanısıra Performans notu veya naotları (yine zümre kararına göre) vereceğiz. Ayrıca yönetmeliğin 45. Maddesinin h bendine göre sınavlarımızı yazılı ve uygulamalı olarak yapmamız istendiğinden, yine zümre toplantısı kararına göre Uygulama notu vermeliyiz. Ancak Genel Müdürümüzün gönderdiği Genelgeye istinaden ve yine son çalıştaydan çıkan görüşler neticesinde bizler notun birini yazılıdan, diğerini de UYGULAMA sınavından verebiliyoruz. Yine bu UYGULAMA notunu da bir günde değil, bir döneme yayarak verebiliyoruz. Önemli olan değerlendirme kriterleri ve ölçeği. Bunun için değerlendirme ölçeği hazırlayarak ders işleniş esnasında bile Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma kriterlerinden not verip, bunları da nihayetinde e-Okul sisteminde uygulama bölümüne girebiliyoruz. Bütün bu işlemler için ara zümre yapılması kaçınılmaz gibi gözükmekte.

Yine de, üstte belirttiğim 1 yazılı bir uygulama notu, detaylıca incelendiğinde (bizim okul idaresinde bu konu enine boyuna tartışıldı) eksiklik olduğundan, ortaya çıkan görüş olarak yine 2 yazılı 2 performans ve yine ek zümre kararıyla birlikte bütün bir döneme yayılan 1 Uygulama Notu verilmesi kararlaştırılmıştır. Yani bu şartlar altında sizin okul idaresi ve zümre kararında alacağınız kararlar bağlayıcı olacaktır. Önemli olan Yönetmeliğin istediğinden daha az not olmaması kaydıyla kaç not ve hangi şartlarda vereceğiniz size, okul idaresine ve zümre kararınıza bağlı.

 

 

Ben UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ için bir adet örnek hazırladım. Dileyen Dostlar bu örneği sayfamızdan indirebilirler.

Bu arada 19-23 Aralık Antalya'da yapılan Çalıştay'da bu konuya aşağıdaki filmdeki gibi açıklık getirilmiştir. Yine örnek olması açısından Dil ve Anlatım Dersi Örnek Uygulama Sınavını da sizlerin indirmesi için buraya ekliyorum. Dil Anlatım Uygulama Sınav Örneği.

 

Saygılarımla

Safi ERBAŞ

 

 

 

 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +90 505 785 31 06 . .