Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde yazılı sınavların açık uçlu maddelerden 

oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esas olacak.
ine biz Yabancı Dil Dersleri ile Dil ve Anlatım Derslerinin sınav şekilleri yönetmelikte tekrar ele alındı.
 
Yeni düzenlemeyle 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bazı hükümler değiştirildi. 
Buna göre, yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esası getirildi. 
Ancak her dersin sınavlarından biri, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilecek.     
 
Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 
yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme 
ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenecek.
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır.
Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra 
e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”
“f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve 
dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. 
Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı 
zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”
h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 
yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”
“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin 
sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”
 
 
 
 
 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .